algoritme-bg

datum:20131119 / locatie: The Netherlands, Groningen, Bernouliborg 578 | Zernike

Michael Wilkenson ontwikkelt software die beschadiging aan steden kan meten.
Dit gaat stapsgewijs met filters die steeds fijnmaziger onregelmatigheden waarnemen (dit is verbeeld in de zeeven op de foto)