‘Beleid beïnvloed je niet met protest en bezettingen’

Je beïnvloedt beleid niet door gebouwen te bezetten of te demonstreren, vindt Leon Sloots van Lijst Sterk. Je bereikt meer door de dialoog aan te gaan in de universiteitsraad. Daar waar het hoort.

De afgelopen weken hebben studenten en andere geïnteresseerden kenbaar gemaakt meer democratie te willen binnen hun universiteit. In Amsterdam is het tot een bezetting gekomen en in andere steden, waaronder Groningen, klinkt een voorzichtige roep om meer democratie, inspraak van studenten en personeelsleden en een meer transparante besluitvorming.

Vereniging Lijst Student Erkend (Lijst STERK) behartigt de belangen van meer dan 55.000 Groningse studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen en de hogeschool medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool. In de universiteitsraad doet Leon Sloots dit, in de hogeschool medezeggenschapsraad Teunis Dokter. Vanuit de kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en kwaliteit proberen zij dagelijks de student zo goed mogelijk te bedienen.

Democratisch gekozen

Lijst STERK ervaart dat de onderwijsinstellingen over een voldoende democratische structuur beschikken. Zo worden studentvertegenwoordigers op verschillende niveaus democratisch gekozen, op facultair niveau en centraal niveau. Daarnaast vinden er veel vergadermomenten plaats met beleidsmakers, zoals het College van Bestuur.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt er maandelijks in een cyclus gewerkt. Op de een-na-laatste donderdag van de maand vergaderen de drie commissies (Onderwijs & Onderzoek; Middelen; Bestuur) waarbij ook het College van Bestuur aanwezig is. Op de laatste donderdag van de maand vindt de plenaire universiteitsraadsvergadering plaats waarbij alle gekozen studenten, personeelsleden en het College van Bestuur aanwezig zijn.

Tijdens deze vergaderingen worden stukken besproken zoals de OER, regeling profileringsfonds en prestatieafspraken. Sommige stukken hebben de status ter bespreking, andere hebben de status ter instemming of ter advisering. Er wordt dus, afhankelijk van de aard van de stukken en wat de WHW voorschrijft, gestemd over deze stukken. Soms is een meerderheid van de raad noodzakelijk en soms niet.

Uitgangspunt van de vergaderingen is het harmoniemodel wat inhoudt dat de raad en het College naar elkaar luisteren en elkaar, als de meningen verschillen, ergens in het midden opzoeken. Naast deze vergaderingen vinden informele overleggen plaats tussen de fractievoorzitters van de vertegenwoordigde partijen in de raad en de rector magnificus. Ook worden raadsleden ondersteund in de vorm van een fractiebudget en tablet. Wanneer er ingewikkelde dossiers besproken moeten worden vinden technische overleggen plaats en over meer visionaire onderwerpen worden speciale ‘leunstoelvergaderingen’ georganiseerd.

Instemmingsrecht

De democratisch gekozen studenten en personeelsleden beschikken over instemmingsrecht en adviesrecht maar daarnaast hebben alle leden initiatiefrecht. Dit laatste houdt in dat iedereen moties in kan dienen waarop het College van Bestuur altijd schriftelijk reageert. Vrijwel altijd worden deze moties uitvoerig besproken en aangenomen, in originele staat, of met een kleine wijziging. Het College van Bestuur neemt de moties altijd serieus.

De gebeurtenissen in Amsterdam die ook enige onrust veroorzaken in Groningen tonen aan dat er klaarblijkelijk een groep is die zich onvoldoende voelt vertegenwoordigt door de student- en personeelsvertegenwoordigers. Deze groep wil meer democratie en inspraak maar heeft tot dusver de gekozen vertegenwoordiging hierin niet betrokken.

Dialoog aangaan

Lijst STERK meent dat het beïnvloeden van beleid, en dus ook een nadere invulling van de WHW en de democratische niveaus die er bestaan, niet gebeurt door gebouwen te bezetten of te demonstreren al dan niet staken maar in een dialoog met het College van Bestuur en, indien het Haags beleid betreft, in een dialoog met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dat laatste is niet aan ons want een wijziging van de WHW is een politieke daad maar het beïnvloeden van de wijze waarop beleid gevormd wordt binnen de onderwijsinstelling en de mate van transparantie is wel iets waarover we graag de dialoog aangaan met de ontevreden studenten én het College van Bestuur.

We nodigen ontevreden studenten dan ook graag uit om met ons in gesprek te gaan over de pijnpunten die zij ervaren. Daarnaast vindt er volgende week een extra  universiteitsraadsvergadering plaats waarin de hele universiteitsraad de dialoog aangaat met het College van Bestuur en haar wensen kenbaar maakt, constructief, en daar waar het hoort.

Leon Sloots is fractievoorzitter van Lijst Student Erkend

09-03-2015