Bestuursbeurzen overeind houden

De bestuursbeurzen moeten blijven en dus moet de universiteit het profileringsfonds goed overeind houden. Dat zegt studentenpartij Lijst Calimero. Concurrent SOG schreef het al eerder.

Met de invoering van het leenstelsel op de loer is er een discussie op gang gebracht over het profileringsfonds, waar studenten die om legitieme redenen studievertraging oplopen, aanspraak op kunnen maken. In de huidige regeling is de hoogte van de financiële bijdrage gebaseerd op de basisbeurs. Dit moet natuurlijk veranderd worden als het leenstelsel werkelijkheid wordt.

Lijst Calimero is van mening dat het profileringsfonds erg belangrijk is voor het Groninger studentenleven en voor de toegankelijkheid van universitair onderwijs voor functiebeperkte of zieke studenten. Wij denken dan ook constructief mee over een vernieuwde invulling hieraan en hebben al enig succes geboekt.

Hoe zit het nu precies?

De RUG is wettelijk verplicht om studenten die vertraging oplopen wegens bijzondere omstandigheden te compenseren. Deze verplichting blijft ook in het nieuwe wetsvoorstel bestaan. Het profileringsfonds is de invulling die de universiteit hieraan geeft. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen bijzondere omstandigheden waarbij sprake is van overmacht (zoals ziekte of het hebben van een beperking) en andere bijzondere omstandigheden, zoals het doen van een bestuursjaar.

Hoewel studentbestuurders de grootste groep zijn die momenteel een beroep doen op het profileringsfonds, wil Lijst Calimero benadrukken dat het fonds dus voor een veel grotere groep studenten in het leven is geroepen. Ook voor deze groep is het profileringsfonds erg belangrijk om de studie te kunnen afronden, zonder dat zij financieel gezien enorm benadeeld worden.

Idee om regeling aan te passen

Op dit moment is het volgende geregeld in de RUG-regeling: de financiële ondersteuning die je krijgt, is op basis van je basisbeurs. Dit betekent natuurlijk dat de huidige RUG-regeling aangepast moet worden, indien het nieuwe wetsvoorstel voor het leenstelsel ook door de Eerste Kamer komt. Lijst Calimero stelt voor om de financiële ondersteuning te baseren op het huidige bedrag van de basisbeurs en in de toekomst inflatie hierop door te berekenen. Daarnaast moet eventuele uitbreiding van het fonds, om te waarborgen dat het beschikbare bedrag per student niet afneemt, mogelijk zijn.

In de Universiteitsraadsvergadering van oktober heeft Lijst Calimero het College van Bestuur al gevraagd of zij konden toezeggen dat er eenzelfde bedrag voor studenten beschikbaar blijft in het Profileringsfonds. CvB-voorzitter Sibrand Poppema zei hierop dat het niet voor de hand lag dat er gekort zou worden op het Profileringsfonds.

Belangrijk voor studentenleven

Lijst Calimero ziet daarom de toekomst van het profileringsfonds positief in, maar blijft er natuurlijk bovenop zitten. We nemen in de discussie een constructieve houding aan door bij te dragen aan mogelijke oplossingen en in gesprek te gaan met verenigingen en studenten.

Het profileringsfonds is volgens Lijst Calimero namelijk van groot belang in het Groningse studentenleven, zowel voor studenten die vanwege een overmachtssituatie studievertraging oplopen als voor de studentbestuurders die het actieve studentenleven dat Groningen kenmerkt in stand houden en door hun bestuursfunctie studievertraging oplopen.

Eenmalige injectie niet voldoende

Lijst Calimero is het met de SOG eens dat een toenemende druk op het profileringsfonds niet moet betekenen dat er per student minder geld beschikbaar komt en neemt hiervoor een pro-actieve houding aan om ervoor te zorgen dat de vernieuwde regeling nog steeds voldoende financiële compensatie biedt aan studenten die in aanmerking komen voor het profileringsfonds.

Bij het vernieuwen van het profileringsfonds zal er dus goed op moeten worden gelet hoeveel studenten hier een beroep op gaan doen en hiervoor moet door de RUG voldoende financiële middelen worden ingezet om deze studenten tegemoet te komen voor de opgelopen studievertraging. Hiervoor zal een eenmalige geldinjectie, zoals voorgesteld door de SOG, in het fonds natuurlijk niet voldoende zijn.

Het fonds wordt namelijk elke drie jaar op nieuw verdeeld. Wanneer door toegenomen druk betekent dat er minder geld per student beschikbaar is, lijkt structurele financiering ons meer op zijn plaats.

Lieke Wouterse is vicevoorzitter van Calimero

20-11-2014